Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som är oberoende av sektionens övriga verksamhet i form av styrelse och kansli. Valberedningens mål är att ta fram de bäst lämpade kandidaterna att nominera till de poster som ska tillsättas inom sektionen. Förutom själva nomineringarna, som är det sista steget, tillfaller det valberedningen att under verksamhetsåret uppdatera postbeskrivningar och kravprofiler, utlysa poster i form av nomineringsperioder, hålla i intervjuer med kandidater samt att aktivt informera sektionsmedlemmarna om posternas innebörd och uppmuntra dem till att söka utlysta poster.

Nästa sektionsmöte är Vårmötet (tisdagen den 25/4) och posterna som ska tillsättas då är följande:

Alumniansvarig

Posten går för det mesta ut på att vara personen som håller kontakten med alumner och andra sektioners alumniutskott, vilket innebär mycket kontakt via mail med lärare och studenter inom LiU samt med alla TBi:s alumner. Förutom att ha kontakt med olika parter så planerar, dirigerar och medverkar den alumniansvarige i de evenemang som utskottet anordnar under året. Bland annat anordnas lunchföreläsningar för studenter, pubar för alumner och även en tidning riktad till alumner. Planeringen sker inte heller bara för kortsiktiga mål utan för långsiktiga mål som främst fokuserar på att göra alumniverksamheten mer effektiv och bättre i framtiden. Som alumniansvarig sitter man även med i sektionens kansli.

Göransvarig

Som GörAn har man till uppgift att kalla samman till Görutskottets möten och leda utskottets arbete. GörAn är även länken mellan utskottet och kansliet, och sitter alltså med i sektionens kansli och medverkar på dess möten. När det kommer till Görutskottets arbete så är det ett aktivitetsutskott, vilket innebär att en mängd olika aktiviteter anordnas under verksamhetsåret. Tanken är att det ska finnas något som passar alla, vilket innebär att det kan vara allt från ett kulturevent eller sektionens skidresa till sportdagar, en sittning eller pubar som ska anordnas. GörAn ser till att hålla koll på att arbetet flyter på.

Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig leder näringslivsutskottet. Som näringslivsansvarig ansvarar man för TBi-sektionens spons och andra samarbeten med näringslivet. I rollen ingår det att leda utskottets arbete, representera sektionen i LinTeks näringslivsråd och att vara sektionens främsta kontakt med företag. Man sitter även med i sektionens kansli. Som näringslivsansvarig tar man kontakt med många nya människor. Det är ett mycket roligt och givande arbete! 

Rekryteringsansvarig

Som rekryteringsansvarig leder man rekryteringsutskottet och ansvarar för att sektionen ska synas utåt mot blivande studenter. En hel del av arbetet går ut på att hålla koll på och peppa folk till att hemmissionera samt att förbereda och hjälpa till med de mässor som anordnas. Man kommer också att ha en del möten med de som jobbar på Tekniska fakultetskansliet tillsammans med övriga rekryteringsansvariga på tekniska fakulteten. Som rekryteringsansvarig sitter man även med i sektionens kansli.

Pysselansvarig

Som pysselansvarig leder man pysselutskottet. Tillsammans med sitt utskott ordnar man sytillfällen för sektionen där att alla sektionsmedlemmar bland annat får chansen att sy på revärer på sin ovve. Pysselutskottet brukar även hjälpa Bi6 med dekoren inför Snuttefilmen, som pysselansvarig ser man till att dekoren blir klar i tid och blir så snygg som möjligt! Som pysselansvarig sitter man med i sektionens kansli.

Utlandsansvarig

Utlandsutskottet finns till för dig som vill studera utomlands genom att bistå med information om utlandsstudier och vilka personer som ska kontaktas. Som utlandsansvarig leder man utskottet och håller koll på vilka länder studenter på TBi åkt till och vilka kurser de läst. Som ansvarig sitter man med i kansliet och för utskottets talan mot sektionen.

Reduktör

Reduktionen är sektionens exceptionella spetskompetens inom ämnen såsom journalistik, design och filosofi. Som reduktör är man ansvarig för reduktionen, som jobbar intensivt varje månad med att sprida TBi:s respekterade litterära kunskaper genom att få fram en så bra och underhållande TBi-lagan som möjligt. Reduktören är ytterst ansvarig för vad som trycks i TBi-lagan och sitter även med i sektionens kansli.

Miljöombud

Som miljöombud så ansvarar man för att sektionen lever upp till dess miljöplan. Under verksamhetsåret uppdaterar man miljöplanen och ser över om de gamla punkterna behöver ändras och man kommer även på minst en ny punkt. Man sitter på möten med Gröna Sektioner som finns här på LiU och man sitter även med i sektionens kansli. Jobbet som miljöombud är inte jättetidskrävande men väldigt roligt och intressant!

Arbetsmiljöombud

AMO är ansvarig för att se till att studenterna har en bra studiemiljö, alltså att lokaler ska ha rätt storlek, temperatur och ventilation, att Lisam ska fungera felfritt och att ingen student ska känna sig orättvist eller illa behandlad. AMO är en person som kommer att bli insatt i hur universitetet verkligen fungerar och vad som är på gång på campus Valla. Dessutom är AMO en av sektionens allra mest inflytelserika personer i och med att AMO för studenternas talan direkt till kårens representanter CAMO (Studiesocialt ansvariga vid LinTek). AMO går med jämna mellanrum på möten med CAMO och Campus Vallas andra AMO:s för att utbyta erfarenheter och få hjälp att lösa problem som kan ha uppstått. Under sitt verksamhetsår ska AMO också genomföra ett AMO-projekt, över vilket AMO själv bestämmer med riktlinjer från LinTek. AMO sitter även med i sektionens kansli.

Studienämndsordförande kansliet

Som studienämndsordförande har man som uppgift att förmedla sektionsmedlemmarnas åsikter när det gäller utbildningen, detta främst genom att delta i möten med de som bestämmer över våra utbildningar. SnOrdfens mål är att se till att utbildningarna håller så hög kvalité som möjligt. Dels deltar du i möten där studenternas åsikter lyfts fram och diskuteras, och även möten med nämnden där viktiga beslut fattas. Som SnOrdf träffar man även andra sektioners SnOrdfar, där det finns chans att diskutera och utbyta idéer. Kansliets SnOrdf håller i arbetet kring kursutvärderingarna som sker efter varje period, och arbetar generellt nära styrets SnOrdf.

Masteransvarig

Att vara mastersansvarig innebär i kort att man ser till att kurserna som ges på masternivå faktiskt utvärderas. Detta då utvärderingar är viktiga även för kurser på avancerad nivå, samt för att det krävs samordning då mycket blir valbart. Som mastersansvarig kommer du primärt att kolla upp vilka kurser som ges i varje läsperiod, och se till att det finns någon som kan utvärdera kurserna. Det ingår även att man läser igenom och kollar så utvärderingen är korrekt. Då de som går i femman exjobbar på våren ligger det mer arbete på hösten. Det finns mycket utvecklingspotential i posten, så du som gillar sådant kan se din chans här. 

Revisor

Som revisor har man till uppgift att granska TBi-sektionens ekonomi och kontrollera så att bokföringen för sektionen, fadderiet och festeriet är utfört på ett korrekt sätt. Under verksamhetsåret bör revisorn också finnas som stöd till kassörerna och hjälpa till med frågor som kommer upp. Efter verksamhetsårets slut skriver revisorn ett utlåtande som kommer påverka kommande beslut om kassörernas ansvarsfrihet. Posten som revisor är fylld med mycket ansvar, men förutom vid granskning av bokföringen som vanligtvis sker efter höstterminens slut och i samband med bokslut är arbetsbelastningen låg.

Revisorssuppleant

Som revisorssuppleant har man till uppgift att vara behjälplig för revisorerna i det de kan tänkas behöva bistås med. Detta kan till exempel gälla praktiska frågor med bokföringen och granskningen av ekonomin. Då det strävas efter att ha externa revisorer som ej läser något av programmen som finns under TBi-sektionen, så kan det för revisorssuppleanten finnas behov av att för revisorerna klargöra hur sektionen ser ut samt varför vissa delar av budgetarna ser ut som de gör. 

Riktlinjer för valberedningens arbete [pdf]

Logga in
Sök
Kalender
urfadderiet.se TBi på Facebook QQQ på Facebook
bi6.se TBi på Instagram Phi Tau på Facebook